Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, अटकाव, स्पंदन, साधन, प्रतिबंध, अंतर्मन, Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते, थांबवते, प्रतिबंध करते.