Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on उपासना, प्रार्थना, सांघिक, परमेश्वर, भक्ति, मनुष्य, Aniruddha Bapu in photo large size
जेव्हा आम्ही सांघिक उपासना करतो तेव्हा सगळ्यांच्या लहरी एकत्र आल्यामुळे आमची प्रार्थना परमेश्वराला अनंतपटीने पोहोचते.