Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size

माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ahar Vihar Achar Vichar Krupa आहार विहार आचार विचार कृपा in photo large size
माझे आहार, विहार, आचार, विचार कसे आहेत ह्यावरच माझ्यावरील परमेश्वराची कृपा अवलंबून असते