Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Kalyan परमेश्वर कल्याण in photo large size

पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Kalyan परमेश्वर कल्याण in photo large size
पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे. हा माझं कल्याण करण्यासाठीच आहे आणि मी माझं कल्याण करुन घेणारच आहे.

आयुष्यामध्ये परमेश्वराकडे काय मागायचं असेल तर ते जरुर मागा

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ayushya Parmeshwar आयुष्य परमेश्वर in photo large size
आयुष्यामध्ये परमेश्वराकडे काय मागायचं असेल तर ते जरुर मागा, पण एवढं मागणं मागायला विसरु नका की ’हे परमेश्वरा, तू मला हवास, बाकीचं जे तुला द्यायचं ते दे, पण एक मात्र नक्की मागत आहे की...... तू मला हवासच!

कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Krutadnyata Parmeshwar परमेश्वर कृतज्ञता in photo large size
कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti भक्ती in photo large size

मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti भक्ती in photo large size
मी चांगली वा वाईट गोष्ट करण्याची शक्ती माझ्या सावधपणावर अवलंबून असते. हा सावधपणा फक्त परमेश्वराच्या भक्तीनेच प्राप्त होऊ शकतो

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhay Parmeshwar भय परमेश्वर in photo large size

जेव्हा परमेश्वराबद्दल माझ्या मनातील भय दूर होईल तेव्हा मी परमेश्वराशी खरा जोडला जाईन

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhay Parmeshwar भय परमेश्वर in photo large size
जेव्हा परमेश्वराबद्दल माझ्या मनातील भय दूर होईल तेव्हा मी परमेश्वराशी खरा जोडला जाईन

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Karmakaand Parmeshwar भक्ति कर्मकांड परमेश्वर in photo large size

मनात भक्तिभाव नसताना नुसत्या हाताने कर्मकांडाची मी केलेली कवायत माझ्या परमेश्वरापर्यंत कधीच पोहोचत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Karmakaand Parmeshwar भक्ति कर्मकांड परमेश्वर in photo large size
मनात भक्तिभाव नसताना नुसत्या हाताने कर्मकांडाची मी केलेली कवायत माझ्या परमेश्वरापर्यंत कधीच पोहोचत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size

जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Bhakti Shantata Krupa भक्ती शांतता कृपा in photo large size
जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात शांतता, आणि जेवढ्या प्रमाणात शांतता तेवढ्या प्रमाणात स्थैर्य तेवढ्याच प्रमाणात परमेश्वरी कृपा. म्हणजेच जेवढ्या प्रमाणात भक्ती तेवढ्या प्रमाणात परमेश्वरी कृपा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Parmatma Sadguru परमेश्वर परमात्मा सद्‍गुरु in photo large size

परमेश्वर व त्याच्या भक्तांमध्ये कोणताही एजंट नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on एजंट रांग सद्गुरु  भक्त मनुष्य डॉ. अनिरुद्ध जोशी in photo large size
परमेश्वर व त्याच्या भक्तांमध्ये कोणताही एजंट नाही. प्रत्येकाची रांग परमात्म्याकडे सद्‍गुरुकडे वेगवेगळीच आहे. मला दुसर्‍याच्या रांगेत घुसायचे नाही व माझ्या रांगेत कोणीही घुसू शकत नाही. माझ्यासाठी जे काही करायचे आहे ते तो परमात्माच करू शकतो.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Sanskar परमेश्वरसंस्कार in photo large size

परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on संस्कार करणे, instill पालक मुलं मन अनिरुद्ध बापू in photo large size
परमेश्वराला कळत नाही अशी कुठलीच गोष्ट नाही हा सगळ्यात मोठा संस्कार पालकांनी मुलांवर करायला पाहिजे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Sankat Parmeshwar संकट परमेश्वर in photo large size

संकटांमध्ये माझ्या मागे परमेश्वर कसा उभा होता व त्यातून माझं कसं चांगलं झालं

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on परमेश्वर उभा  परमात्मा सद्गुरु संकट, विचार आयुष्य Dr. Aniruddha Joshi in photo large size
संकटांमध्ये माझ्या मागे परमेश्वर कसा उभा होता व त्यातून माझं कसं चांगलं झालं ह्याचा मी वारंवार विचार करत राहीन तेव्हाच मी परमेश्वराशी जोडला जाईन