Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size

परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Paripurnata परिपुर्णता in photo large size
परिपुर्णता हा एक भ्रम आहे. त्यास विसरा. केवळ भगवन्तच परिपुर्ण आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size

अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size
अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.