Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Antarman अंतर्मन in photo large size

प्रत्येकाचे अंतर्मन इतके विशाल असते की विश्वातली प्रत्येक घटना ह्या अंतर्मनाशी निगडितच असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on अंतर्मन, संबंधित, विश्व, विशाल, घटना, मन, बापू अनिरुद्ध Vishva, vishal, mann in photo large size
प्रत्येकाचे अंतर्मन इतके विशाल असते की विश्वातली प्रत्येक घटना ह्या अंतर्मनाशी निगडितच असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Antarman विश्वास अंतर्मन in photo large size

विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, अटकाव, स्पंदन, साधन, प्रतिबंध, अंतर्मन, Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते, थांबवते, प्रतिबंध करते.