Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size

अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size
अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.