Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dukh Abhav Parmeshwar Vibhakta दु:ख अभाव परमेश्वर विभक्त in photo large size

आपल्या जीवनात दु:ख हे अभावामुळेच होते आणि अभाव हा परमेश्वरापासून विभक्त राहिल्याने निर्माण होतो

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विभक्त अभाव परमेश्वर "परमात्मा " दुःख जीवन Bapu Quotes in photo large size
आपल्या जीवनात दु:ख हे अभावामुळेच होते आणि अभाव हा परमेश्वरापासून विभक्त राहिल्याने निर्माण होतो.