Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size

तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swayambhagwan स्वयंभगवान in photo large size
तोच (स्वयंभगवान) एकमेव तारणारा आहे हीच सर्वोच्च श्रद्धा आहे व हाच सर्वोच्च विश्वास आहे.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shraddha Saburi Vishwas श्रद्धा सबुरी विश्वास

श्रद्धा अधिक सबुरी म्हणजे विश्वास

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, श्रद्धा, परमात्मा, परमेश्वर, सबुरी, मनुष्य, Aniruddha Bapu in photo large size
श्रद्धा अधिक सबुरी म्हणजे विश्वास.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Antarman विश्वास अंतर्मन in photo large size

विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, अटकाव, स्पंदन, साधन, प्रतिबंध, अंतर्मन, Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते, थांबवते, प्रतिबंध करते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Mann विश्वास मन in photo large size

हा परमात्मा/ परमेश्वर/ सद्‍गुरु माझ्या आयुष्यामध्ये खरंच शासनकर्ता व्हावा

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, इच्छा, परमात्मा, सद्‍गुरु, शासनकर्ता, मन, Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
हा परमात्मा/ परमेश्वर/ सद्‍गुरु माझ्या आयुष्यामध्ये खरंच शासनकर्ता व्हावा अशी जर माझी इच्छा असेल तर मला माझ्या मनाला विश्वासाची झडप बसवता आली पाहिजे.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas tark kutark विश्वास तर्क कुतर्क in photo large size

मला पटले तरच मी विश्वास ठेवीन हे योग्यच

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on तर्ककुतर्क, विश्वास ठेवीन, सद्गुरु, विश्वास, आहारी, मन, बापू, tarkkutarka, vishwas, Bapu, in photo large size
मला पटले तरच मी विश्वास ठेवीन हे योग्यच, मात्र एकदा विश्वास बसल्यानंतर मी तर्ककुतर्कांच्या आहारी जाता कामा नये.