Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Fukat Paap फुकट पाप in photo large size

कुणाकडून काही फुकट घेऊ नका

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Fukat Paap फुकट पाप in photo large size
कुणाकडून काही फुकट घेऊ नका; कारण फुकटातल्या गोष्टीबरोबर देणार्‍याचे तेवढे पापही तुमच्याकडे येते.