Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size

परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ichha Niyam Krupa इच्छा नियम कृपा in photo large size
परमेश्वरी इच्छा, नियम आणि कृपा यांपैकी आपल्याला फक्त कृपा हवी असते, पण परमेश्वरी इच्छा आणि नियमांशिवाय कृपा मिळू शकत नाही

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwari Niyam परमेश्वरी नियम in photo large size

माझ्या आयुष्यात परमेश्वराच्याच नियमांनुसार मला जगता आले पाहिजे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on नियम नाश सद्गुरु परमेश्वर जगणे आयुष्य अनिरुद्ध बापू in photo large size
माझ्या आयुष्यात परमेश्वराच्याच नियमांनुसार मला जगता आले पाहिजे. जर या नियमांपासून मी लांब गेलो तर माझा नाश ठरलेलाच आहे.