Quote by Dr. Aniruddha Joshi on ध्येय Dhyeya in photo large size

उच्च ध्येय प्राप्त करताना प्रत्येकाला पुढील पाच अवस्थांमधून जावेच लागते

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on ध्येय Dhyeya in photo large size
उच्च ध्येय प्राप्त करताना प्रत्येकाला पुढील पाच अवस्थांमधून जावेच लागते - 1) कुचेष्टा 2) उपेक्षा 3) शिव्याशाप 4) दडपशाही 5) प्रखर विरोध; आणि मगच प्रतिष्ठा मिळते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhyeya ध्येय in photo large size

तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhyeya ध्येय in photo large size
तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे. माझे ध्येय उच्च असले पाहिजे, मात्र जे काही आज माझ्याजवळ आहे, मी जसा आहे त्याने मी तृप्त असायला हवे.