कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Krutadnyata Parmeshwar परमेश्वर कृतज्ञता in photo large size
कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.