Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विश्वास, श्रद्धा, परमात्मा, परमेश्वर, सबुरी, मनुष्य, Aniruddha Bapu in photo large size
श्रद्धा अधिक सबुरी म्हणजे विश्वास.