Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on सेवा, गर्व, सद्गुरु, परमात्मा, परमेश्वर, कार्य, जीवन, Dr. Aniruddha Joshi in photo large size
मी गर्वाने सेवा करत असेन तर ती सेवाच नव्हे