Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on सद्‌गुरु, सत्याने वागणे, परमेश्वर, अवगूण, काम, आयुष्य, Aniruddha Bapu Quotes in photo large size
जेव्हा मी परमेश्वराशी पूर्णपणे सत्याने वागायला लागतो, तेव्हा माझे जे वाईटातले वाईट अवगुण आहेत, ते सगळे दूर करण्याचे काम माझ्या सद्‌गुरुंचे असते, माझ्या परमात्म्याचे असते.