Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on नियम नाश सद्गुरु परमेश्वर जगणे आयुष्य अनिरुद्ध बापू in photo large size
माझ्या आयुष्यात परमेश्वराच्याच नियमांनुसार मला जगता आले पाहिजे. जर या नियमांपासून मी लांब गेलो तर माझा नाश ठरलेलाच आहे.