Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Kalyan परमेश्वर कल्याण in photo large size
पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे. हा माझं कल्याण करण्यासाठीच आहे आणि मी माझं कल्याण करुन घेणारच आहे.