Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on विभक्त अभाव परमेश्वर "परमात्मा " दुःख जीवन Bapu Quotes in photo large size
आपल्या जीवनात दु:ख हे अभावामुळेच होते आणि अभाव हा परमेश्वरापासून विभक्त राहिल्याने निर्माण होतो.