Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal ‘महाकाल’, काळ, क्षमा, समाज, परमेश्वर, मागे, माणूस, in photo large size
काळाच्या मागे पडला, तर एकवेळ ‘महाकाल’ क्षमा करेल परंतु समाज कधीच क्षमा करत नाही.