Quote by Dr. Aniruddha Joshi on lachaar लाचार work, टिकणे, जग, मिळणे, Aniruddha Bapu in photo large size
ह्या जगात लाचार होऊन काहीही मिळत नाही आणि मिळाले तरी ते कधीच टिकत नाही.