Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on kaalji ishwar काळजी ईश्वर  in photo large size
काळजी करुन काय सहाय्य मिळणार आहे? ईश्वरावर भार ठेवून काळजी घेण्यास लागा.