Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal in photo large size
काळ ही या जगातील सर्वांत मूल्यवान गोष्ट आहे. तो वाया घालवू नका.