Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Jeevan Vikas जीवन विकास in photo large size
जीवनात काही मिळवायचे आहे ना! मग विचार करीत कामास लागा. कामातूनच खरे विचार तयार होतात.