Quote by Dr. Aniruddha Joshi on ध्येय Dhyeya in photo large size
उच्च ध्येय प्राप्त करताना प्रत्येकाला पुढील पाच अवस्थांमधून जावेच लागते – 1) कुचेष्टा 2) उपेक्षा 3) शिव्याशाप 4) दडपशाही 5) प्रखर विरोध; आणि मगच प्रतिष्ठा मिळते.