Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Dhyeya ध्येय in photo large size
तृप्त राहणे म्हणजे माझे ध्येय कमी प्रमाणात ठेवणे असे नव्हे. माझे ध्येय उच्च असले पाहिजे, मात्र जे काही आज माझ्याजवळ आहे, मी जसा आहे त्याने मी तृप्त असायला हवे.