Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Fukat Paap फुकट पाप in photo large size

कुणाकडून काही फुकट घेऊ नका

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Fukat Paap फुकट पाप in photo large size
कुणाकडून काही फुकट घेऊ नका; कारण फुकटातल्या गोष्टीबरोबर देणार्‍याचे तेवढे पापही तुमच्याकडे येते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishva Prarabdha Kriyaman विश्व प्रारब्ध क्रियमाण in photo large size

माझे विश्व म्हणजे माझ्या अनेक जन्मांचे प्रारब्ध

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishva Prarabdha Kriyaman विश्व प्रारब्ध क्रियमाण in photo large size
माझे विश्व म्हणजे माझ्या अनेक जन्मांचे प्रारब्ध आणि ह्या जन्मामध्ये मी जे काही करतो त्यामध्ये उत्पन्न झालेले क्रियमाण