Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Jeevan Vishvas जीवन विश्वास in photo large size

ज्या प्रमाणात ‘सद्गुरु पाठीराखा आहे’ हा विश्‍वास, त्याच प्रमाणात आत्मविश्‍वास

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Jeevan Vishvas जीवन विश्वास in photo large size
ज्या प्रमाणात ‘सद्गुरु पाठीराखा आहे’ हा विश्‍वास, त्याच प्रमाणात आत्मविश्‍वास

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Mann विश्वास मन in photo large size

हा परमात्मा/ परमेश्वर/ सद्‍गुरु माझ्या आयुष्यामध्ये खरंच शासनकर्ता व्हावा

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Mann विश्वास मन in photo large size
हा परमात्मा/ परमेश्वर/ सद्‍गुरु माझ्या आयुष्यामध्ये खरंच शासनकर्ता व्हावा अशी जर माझी इच्छा असेल तर मला माझ्या मनाला विश्वासाची झडप बसवता आली पाहिजे.