Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Ahankar अहंकार in photo large size
अहंकार तुम्हाला हा विचार करायला भाग पाडतो की तुम्ही भगवन्तापेक्षा मोठे आहात.