Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal in photo large size

काळाच्या मागे पडला, तर एकवेळ ‘महाकाल’ क्षमा करेल परंतु समाज कधीच क्षमा करत नाही

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on काळ Kaal ‘महाकाल’ in photo large size
काळाच्या मागे पडला, तर एकवेळ ‘महाकाल’ क्षमा करेल परंतु समाज कधीच क्षमा करत नाही.