Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Kalyan परमेश्वर कल्याण in photo large size

पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Parmeshwar Kalyan परमेश्वर कल्याण in photo large size
पहिल्यांदा मला निश्चितपणे ठरवायला पाहिजे की हा माझा परमेश्वर आहे आणि मी त्याचा आहे. हा माझं कल्याण करण्यासाठीच आहे आणि मी माझं कल्याण करुन घेणारच आहे.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram in photo large size

एखादी गोष्ट मला एखाद्याकडून काही कारणास्तव फुकट मिळाली आणि मी ती नाकारु शकत नसेन

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram श्रम मूल्य in photo large size
एखादी गोष्ट मला एखाद्याकडून काही कारणास्तव फुकट मिळाली आणि मी ती नाकारु शकत नसेन तर त्या गोष्टीएवढं मूल्य किंवा त्या मूल्यांएवढे श्रम मला परमेश्वराच्या चरणी अर्पण करता आले पाहिजेत.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size

श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shram Dhan श्रम धन in photo large size
श्रम आणि धन दोन्हीचा उचित वापर करायला शिका. कोणाकडून श्रमाच्या बाबतीत किंवा धनाच्या बाबतीत कुठालीही फुकट गोष्ट कधीही घेऊ नका, ती गोष्ट आम्हाला सदैव घातकच ठरते.