Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Daan दान in photo large size

ज्याची देण्याची वृत्ती आहे त्यालाच भगवंत देत राहतो

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Daan दान in photo large size
ज्याची देण्याची वृत्ती आहे त्यालाच भगवंत देत राहतो, ज्यांची लोकांना लुबाडण्याची वृत्ती आहे, फक्त लोकांकडून उकळण्याचीच वृत्ती आहे त्याला भगवंत काही देत नाही.

आयुष्यामध्ये परमेश्वराकडे काय मागायचं असेल तर ते जरुर मागा

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Ayushya Parmeshwar आयुष्य परमेश्वर in photo large size
आयुष्यामध्ये परमेश्वराकडे काय मागायचं असेल तर ते जरुर मागा, पण एवढं मागणं मागायला विसरु नका की ’हे परमेश्वरा, तू मला हवास, बाकीचं जे तुला द्यायचं ते दे, पण एक मात्र नक्की मागत आहे की...... तू मला हवासच!

कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Krutadnyata Parmeshwar परमेश्वर कृतज्ञता in photo large size
कृतज्ञता हा असा गुणधर्म आहे की जो परमेश्वराला सगळ्यात जास्त आवडतो.

फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच.

फुकटात गोष्ट मिळविण्याची माझी इच्छा म्हणजे माझी दुर्बुद्धीच. कधीही फुकटात कुठलीही गोष्ट मिळविण्याच्या मागे लागू नका.