Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Yash Apyash Pratidnya यश अपयश प्रतिज्ञा in photo large size

अपयश ही यशाची पहिली पायरी मुळीच नाही हे मला कळले पाहिजे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Yash Apyash Pratidnya यश अपयश प्रतिज्ञा in photo large size
अपयश ही यशाची पहिली पायरी मुळीच नाही हे मला कळले पाहिजे. उलट यशाच्या तीन पायर्या म्हणजे १) प्रतिज्ञा २)माझ्या प्रतिज्ञेच्या आड येणार्या गोष्टीला नकार आणि ३) माझ्या प्रतिज्ञेला सहाय्य करणार्या प्रत्येक शक्तीचा आणि युक्तीचा स्वीकार !