Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swatantrata स्वतंत्रता in photo large size

‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे मनाला वाटेल तसे वागणे नव्हे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on Swatantrata स्वतंत्रता in photo large size
‘स्वातंत्र्य’ म्हणजे मनाला वाटेल तसे वागणे नव्हे, तर स्वतःच्या मनाने प्रेमाने शिस्त पाळणे व विचारांत लवचिक असणे.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shist Jeevan शिस्त जीवन in photo large size

स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shist Jeevan शिस्त जीवन in photo large size
स्वत:ला विशिष्ट क्रमाने बांधून घेणे म्हणजे शिस्त, ज्या जीवनाला शिस्त नाही त्या जीवनाला वाढ नाही, कार्याला शिस्त नाही त्या कार्याचीही वाढ होत नाही