Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Upasana Parmeshwar उपासना परमेश्वर in photo large size

जेव्हा आम्ही सांघिक उपासना करतो तेव्हा सगळ्यांच्या लहरी एकत्र आल्यामुळे आमची प्रार्थना परमेश्वराला अनंतपटीने पोहोचते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Upasana Parmeshwar उपासना परमेश्वर in photo large size
जेव्हा आम्ही सांघिक उपासना करतो तेव्हा सगळ्यांच्या लहरी एकत्र आल्यामुळे आमची प्रार्थना परमेश्वराला अनंतपटीने पोहोचते.