Quote by Dr. Aniruddha Joshi on lachaar लाचार work in photo large size
ह्या जगात लाचार होऊन काहीही मिळत नाही आणि मिळाले तरी ते कधीच टिकत नाही.