Quote by Dr. Aniruddha Joshi on यश, प्रसिद्धी in photo large size

यशाच्या व प्रसिद्धीच्या शिखरावर गेले की इतर लोक न्यून शोधणारच

Quote by Dr. Aniruddha Joshi on यश, प्रसिद्धी in photo large size
यशाच्या व प्रसिद्धीच्या शिखरावर गेले की इतर लोक न्यून शोधणारच - हा मनुष्यस्वभावच आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करा.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Satya Prem Anand Yash सत्य प्रेम आनंद यश

पूर्ण सत्याच्या व प्रेमाच्या मार्गाने संपूर्ण आनंदाची प्राप्ती म्हणजेच यश

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Satya Prem Anand Yash सत्य प्रेम आनंद यश
पूर्ण सत्याच्या व प्रेमाच्या मार्गाने संपूर्ण आनंदाची प्राप्ती म्हणजेच यश! म्हणूनच सत्य, प्रेम, आनंद एकत्र म्हणजेच यश.

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Yash Apyash Pratidnya यश अपयश प्रतिज्ञा in photo large size

अपयश ही यशाची पहिली पायरी मुळीच नाही हे मला कळले पाहिजे

Quote by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Yash Apyash Pratidnya यश अपयश प्रतिज्ञा in photo large size
अपयश ही यशाची पहिली पायरी मुळीच नाही हे मला कळले पाहिजे. उलट यशाच्या तीन पायर्या म्हणजे १) प्रतिज्ञा २)माझ्या प्रतिज्ञेच्या आड येणार्या गोष्टीला नकार आणि ३) माझ्या प्रतिज्ञेला सहाय्य करणार्या प्रत्येक शक्तीचा आणि युक्तीचा स्वीकार !