Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shraddha Saburi Vishwas श्रद्धा सबुरी विश्वास

श्रद्धा अधिक सबुरी म्हणजे विश्वास

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Shraddha Saburi Vishwas श्रद्धा सबुरी विश्वास
श्रद्धा अधिक सबुरी म्हणजे विश्वास.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Antarman विश्वास अंतर्मन in photo large size

विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas Antarman विश्वास अंतर्मन in photo large size
विश्वास हे असे एकच साधन आहे की जे माझ्या अंतर्मनामध्ये वाईट स्पंदनांना अटकाव करते, थांबवते, प्रतिबंध करते.

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas tark kutark विश्वास तर्क कुतर्क in photo large size

मला पटले तरच मी विश्वास ठेवीन हे योग्यच

Quotes by Dr. Aniruddha Joshi Aniruddha Bapu on Vishwas tark kutark विश्वास तर्क कुतर्क in photo large size
मला पटले तरच मी विश्वास ठेवीन हे योग्यच, मात्र एकदा विश्वास बसल्यानंतर मी तर्ककुतर्कांच्या आहारी जाता कामा नये.